Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)

TBMM Genel Kurunda kabul edilen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’na göre, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenecek.

Kanunla, turizm sektörünün tek elden bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve konaklama tesislerinde standart birliğinin sağlanması için milli parklar ile tabiat parklarının konaklama içeren tesis gerçekleştirilmesi amacıyla tahsis yapma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına verilecek.

Sadece çadır ve karavan içeren kamp alanları yapılması ve işletilmesi amacıyla ilgili kurum tarafından kiralama yapılabilecek. Bu şekilde kiralanan taşınmazların tahsis amacı ve kullanım şekli değiştirilemeyecek.

Bakanlıktan belgeli diğer tesisler için, personel lojman alanları 49 yıla kadar süreyle ilanlı olarak sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katılım payı alınması şartıyla tahsis edilebilecek.

Herhangi bir sebeple tahsisi sona eren personel lojman alanları üzerindeki irtifak hakkı Bakanlığın talebi üzerine resen tapudan terkin edilecek.

Orman sayılan alanlarda sadece çadır ve karavan içeren kamp alanları yapılması ve işletilmesi amacıyla ilgili mevzuat uyarınca Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralama yapılabilecek, bu şekilde kiralanan taşınmazların tahsis amacı ve kullanım şekli değiştirilemeyecek.

Yasayla, Tarım ve Orman Bakanlığınca konaklama ve kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile mekanik tesis hattı amaçlı yapılan kiralama sözleşmeleri ile ön izin ve kesin izin verilen, bu izne bağlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcı ve işletmecilerin sözleşmeleri için başvuru süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılacak. Böylece süresi içinde başvuruda bulunamayan yatırımcıların yeniden başvuruda bulunması imkanı getirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, üzerinde konaklama tesisi yapılması amacıyla ihalesi yapılmış veya sözleşmeye bağlanmış yerler hakkında, sözleşme süresi boyunca ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak. Bu kapsamda verilen izinler ve yapılan kiralamalar uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesine gelir kaydedilen bedellerin tahsiline döner sermaye tarafından devam edilecek.

Bu yerlerin sözleşme süresi sonunda Bakanlıkça yeniden tahsis edilmesi durumunda da bedeller Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesi tarafından tahsil edilecek.

6 ay içinde turizm işletmesi belgesi alamayanlar faaliyette bulunamayacak

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiş olan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan ancak ruhsat tarihinden itibaren henüz bir yıllık turizm işletme belgesi alınma süresi dolmamış olan konaklama işletmelerinin, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa başvurmaları, 6 ay içerisinde de turizm işletmesi belgesi alması zorunlu olacak.

3 ay içerisinde başvuru yapmayan veya 6 ay içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama işletmeleri faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Kanun kapsamındaki iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma yükümlülüğü getirilenler hariç, turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlar için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsaların hazırladığı bütçelerde Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına ödenmek üzere ayrılacak pay, yüzde 1’den yüzde 3’e yükseltilecek. Birlik Genel Kurulu, bu payı yüzde 6’ya kadar artırmaya yetkili olacak.

Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenecek

Kanunla 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

Kapadokya Alan İdaresinin Gelirleri, AYM kararına göre düzenleniyor

Yasayla, Kapadokya Alanı Hakkında Kanun’da Anayasa Mahkemesinin (AYM) kararına uygun olarak düzenleme yapılarak idareye aktarılacak gelirler şöyle sıralanıyor:

“Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları, idareye kiralanan taşınmazlar ile idarenin mülkiyetindeki taşınmazların kiralanmasından, işletilmesinden ve işlettirilmesinden elde edilen gelirler, marka ve patent gelirleri, Kapadokya Alanı’nda İdareye yapılacak başvurular ve idarece sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler, Kapadokya Alanı’ndaki işletme ve faaliyet gelirleri, her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri, fikri mülkiyet haklarından kaynaklı gelirler, yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak yardım, bağışlar ile sponsorluk gelirleri, idare gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.”

Kapadokya Alanı’nın korunmasına yönelik tedbirlere aykırı davranılmasına yeni cezalar

Kanunla, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Kapadokya Alanı’nın tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde uygulanacak idari para cezalarının kapsamı belirleniyor.

Buna göre, Kapadokya Alanı’nda izinsiz yeni yapı yapılması durumunda 304 bin liradan 608 bin liraya kadar; izinsiz kaya oyma mekan yapılması durumunda 608 bin lira; yapı sahibinin belirlenen süre içerisinde yapısını ruhsata uygun hale getirmemesi durumunda 380 bin lira ile 608 bin lira arasında; peribacalarına izinsiz müdahaleler yapılması durumunda 608 bin lira; doğal dokuyu bozacak şekilde izinsiz taş, toprak, kum alınması durumunda 152 bin liradan 608 bin liraya kadar, birinci ve ikinci derece arkeolojik ve doğal sit alanlarında izinsiz yeni tarımsal alanların açılması durumunda 304 bin lira, su kuyusu, foseptik, su deposu, Ipg deposu, enerji sistemleri uygulamalarının izinsiz yapılması durumunda 152 bin liradan 304 bin liraya kadar; gelir karşılığı yapılan izinsiz çekimler veya izinsiz materyal ile yapılan çekimlerde 16 bin lira, izinsiz etkinlik, festival, organizasyon faaliyetleri yapılması durumunda 16 bin lira idari para cezası verilecek.

Kapadokya Alan Başkanlığına kamulaştırma işlemlerini yapma yetkisi

AYM kararı doğrultusunda Kapadokya Alan Başkanlığına, Kapadokya Alanı’ndaki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini yapma ve ihtiyaç duyulması halinde kamulaştırma işlemlerini yapma yetkisi veriliyor.

Kanunla, Anayasa Mahkemesinin kararına uygun olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulunun, Danışma Kurulunun, İcra Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usulleri ve Ajansın Genel Müdürünün görev ve yetkileri de düzenleniyor.

Buna göre, Türkiye’ye yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye algısının tüm dünyada güçlü bir şekilde yönetilmesi ve dünyadaki turizm arzının ve seyahat hareketlerinin ülkeye yönelmesini sağlamak amacıyla, işletmelerle eşitlik ile rekabet ilkeleri, taşıdığı turizm potansiyeli, ülke imajı ve tanıtımına sağlayacağı katkı dikkate alınarak ortak projeler geliştirmesi ve bu projelere destek sağlamasına imkan sağlanıyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere, turizm amaçlı kiralama izin belgesi düzenlenen yerlerden 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren binde yedi buçuk oranında turizm payı alınacak.

Kanunla, bağımsız denetime tabi tutulmasının yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının mali rapor ve tablolarının kontrol sistemleri, yöntem ve süreçleri ile birlikte Sayıştay denetimine tabi tutulmasına yönelik düzenleme de yapılıyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının personel ve hizmet alımına ilişkin düzenlemeler

Kanuna göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının, kanunda belirtilen görevlerine ilişkin mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak. Bu istisna, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri ile Ajansın kanunda belirtilen faaliyetleri içinde olmayan, idari ihtiyaçları ile ilgili mal ve hizmet alımlarını kapsamayacak.

Ajansın düzenleme kapsamında gerçekleştireceği mal ve hizmet alımları, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, gizlilik, fırsat eşitliği, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine uyularak gerçekleştirilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Ajansta, kamu kurum ve kuruluşlarına personel istihdam edilmesine dair mevzuat hükümlerine tabi olunmaksızın belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İş Kanunu’na tabi personel istihdam edilecek.

Çalıştırılacak personel sayısı 200 kişi olacak. Cumhurbaşkanı bu sayıyı dört katına kadar artırabilecek.

Ajansta istihdam edilecek personele ödenecek ücret ve varsa diğer mali hakları görev yapılan unvan, eğitim, tecrübe, dil bilgisi, alanında uzmanlığı esas alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 10’unu aşamayacak. Genel müdür ve genel müdür yardımcılığına yapılacak atamalar haricinde Ajansta boş bulunan pozisyonlara atanabilmek için Ajans tarafından yapılacak ya da yükseköğretim kurumlarına yaptırılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak şartı getirilecek.

Sınav, Ajansın görev alanına ilişkin konular ile alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği niteliklere ilişkin olarak belirlenen konulardan yapılacak.

Spor kulüplerine ilişkin düzenleme

Görüşmelerde Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na geçici madde eklendi.

Buna göre Spor Kulüpleri ve üst kuruluşlar 26 Ekim 2024 tarihine kadar tüzükleriyle idari ve mali yapılarını bu kanun hükümlerine uygun hale getirmekle yükümlü olacak. Belirtilen süre içerisinde tüzükleriyle idari ve mali yapılarını kanuna uygun hale getirmeyen spor kulüpleri ve üst kuruluşların başkanlık nezdindeki tescilleri iptal edilecek.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler 26 Ekim 2024 tarihine kadar bu kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi haline gelmekle yükümlü olacak. Belirtilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen anonim şirketler, spor faaliyetlerine katılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve spor faaliyetinde bulunan ancak tüzel kişiliği bulunmayan müessese kulüpleri 26 Ekim 2024 tarihine kadar bu kanunda öngörülen şartları yerine getirerek tescillerini yaptıracak. Belirtiler süre içerisinde uygunluğunu sağlayamayanların bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilecek.

Müsabaka, yarışma ve gösteri hasılat payı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle müsabaka, yarışma ve gösteri hasılatına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığı veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen her türlü spor müsabaka ve yarışmaları ile gösterilerinde, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından her türlü bilet satışından elde edilen net hasılatın yüzde 7’si müsabaka, yarışma ve gösteri hasılat payı olarak gençlik ve spor il müdürlüklerinin hesabına yatırılacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından gençlik ve spor il müdürlüklerinin hesabına yatırılan müsabaka, yarışma ve gösteri hasılat payı tutarları, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez muhasebe birimi nezdindeki özel hesaba aktarılacak. Özel gelir kaydedilen bu tutarlar, amatör spor faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak ve bu maksatla gençlik ve spor il müdürlükleri hesabına aktarılabilecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından elde edilen net hasılatın hesabında, her türlü bilet satışının toplamını ifade eden brüt hasılattan; ilgili spor federasyonlarınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde tespit edilen hakem, temsilci ve gözlemci ücretleri, kapı, gişe, kontrol ve özel güvenlik görevlilerine ödenecek günlük ücretler, bilet baskı ve elektronik bilet giderleri düşürülecek.

Düşürülen bu giderler sonrasında elde edilen tutar net hasılat olarak tespit edilecek. Net hasılat tutarına ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler, ilgili müsabaka, yarışma ve gösteri tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili spor kulübü veya spor anonim şirketi tarafından gençlik ve spor il müdürlüğüne verilecek. Net hasılat tutarına ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin talep edilmesi halinde Türkiye Futbol Federasyonu dahil ilgili spor federasyonları ile spor federasyonlarınca bilet organizasyonu ile biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin olarak yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına verilmesi zorunlu olacak.

Görüşmelerde Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunun ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununda yapılan düzenlemeler 26 Ekim 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kanunun kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi yarın saat 14: 00’te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x